VITA 34 - den største og mest erfarne stamcellebanken i tyskspråklige land

  • Nummer 1 for nye kunder i Europa
  • Rundt 145.000 stamcelledepoter
  • Frem til i dag allerede 30 anvendelsesområder
  • Egen forskning- og utviklingsavdeling
  • Eneste tyske leverandør for lagring av navlestrengvev

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle vilkår og betingelser (DE-08/2016)

Formålsparagraf

(1) VITA 34 AG (i følgende VITA 34) omhandler utvinning, behandling og lagring av navlestrengblod og navlestrengvev.

(2) Bemyndigelse over navlestrengblod- og vev navlestreng er kun tilgjengelig for barnet som eier, bruk av VITA 34 eller tredjeparter er utelukket. Frem til barnet blir myndig, representeres barnet av sine verger (i det følgende kalt «juridiske representanter»).

(3) Navlestrengblod er det umiddelbart etter den avskjærte navlestrengen fra placenta og det tilhørende utvinnede blodet fra navlestrengrestene fra barnet. Navlestrengvev erverves etter kuttingen av navlestrengen til barnet, og tappingen av navlestrengblod via en annen, placentanær adskillelse av navlestrengen. De fremtidige måter å bruke navlestrengblod- og navlestreng vev kan ikke fullstendig overskues på nåværende tidspunkt.

(4) Forberedelse og lagring av navlestrengblod- og vev gjøres i firmaets GMP laboratoriet (GMP =. «God produksjonpraksis» etter EU GMP Guide for menneskelige- og dyre legemidler). Navlestrengblod styres av den tyske legemiddelloven, VITA 34 har produksjonsfullmakten i § 13 AMG for taking av navlestrengblod- og oppbevaring, og produksjonen tillater etter § 20 b og 20 c AMG for fjerning og lagring av navlestrengvev. Samlingen av navlestrengblod- og vev forutsetter også eksistensen av en produksjonsautorisasjon for fødselsinnretningen. Finner fødselen sted i en fødselsklinikk som ikke samarbeider med VITA 34, vil VITA 34 frigjøres fra alle forpliktelser av denne avtalen, fordi det har blitt umulig av juridiske årsaker er å oppfylle dem.

 

§ 1 gjenstand for kontrakten

(1) Utvinning og forberedelser er gjenstand for traktaten fra navlestrengsblod og om nødvendig, navlestrengvev, lagring av navlestrengblodforberedelse og om nødvendig. navlestrengvevet som tjenestene som er inkludert i den valgte kontrakten (stand 01.08.2016). Til navlestrengblodet er dessuten den profesjonelle behandling og forberedelser for transport for salg til overlevering til den behandlende legen / andre anvendere. Terapeutiske anvendelse av navlestrengblod-preparatet og/eller navlestrengvev-preparatet er ikke underlagt av kontrakten.

(2) Når du velger alternativet VitaPlusSpende utføres med forbehold av tilsvarende egnethet innstillingen av de anonymiserte data fra navlestrengblod i et stamcelleregister. De juridiske representantene er enige om at fra navlestrengen til barnet er en HLA-bestemmelse. Hvis det viser seg fra andre vurderinger av navlestrengblodet hos VITA 34, at kriteriene for en innstilling i et stamcelleregister ikke er helt oppfylt, skal lagring av blod uten innstilling i et register i henhold til kontraktalternativet utføres. Hvis navlestrengblodet som en egnet transplantasjon for en pasient er identifisert og blitt rekvirert av et transplantasjonssentrum, stiller VITA 34 spørsmål til den juridiske representant eller det myndige barnet skriftlig om navlestrengblodet kan gis som transplantat (donasjon) eller ikke. Hvis de juridiske representanter / det myndige barnet for å donere navlestrengblod, blir hele det komplette preparatet utgitt til transplantasjon. I dette tilfellet returneres erstatningen utbetalt til VITA 34 i samsvar med § 4 til de juridiske representantene (pluss gjennomsnittlig grunnpris for den utløpte lagringsperiode). Bestemmer de juridiske representantene / det voksne barnet seg mot en donasjon, blir navlestrengblodet viderelagret etter de avtalte vilkårene for barnet, og oppføringen i registret slettes.

(3) Når du velger donasjonproduktet «VitaMeins & din», vil VITA 34 forberede en del av navlestrengblodet som eiendel til barnet, og en del av navlestrengblodet som en offentlig (allogen) donasjon. Kostnaden av denne behandlingen er inkludert i den kontraktmessige godtgjørelsen. Den ervervede navlestrengblodet deles i to preparater etter mottakelse i laboratoriet av Vita 34, bearbeidet som delte produkter (egen helseforebyggelse- og donasjons-andel), og det gjennomgår alle nødvendige tester. Ved egnethet av donasjon-preparatet blir dette lagret for en offentlig donasjon, og de anonymiserte dataene registreres i et offentlig stamcelleregister. Juridiske representanter er enige om at det følger en HLA-bestemmelse fra navlestrengblodet til barnet. Juridiske representanter for barnet er enig allerede ved konklusjonen kontrakten, at med oppnåelse av den nødvendige egenvekten, går den ende andelen av blodpreparatet over i eierskap hos VITA 34. Skulle de obligatoriske kriteriene for ‘VitaMeins & din’ oppfylles, vil Vita 34 preparere navlestrengblodet helt som personlige forebyggelse for barnet.

 

§ 2 forpliktelser VITA 34

(1) VITA 34 forutsetter følgende oppgaver med navlestrengsblod og navlestreng vev og lagring av navlestrengblod- og vev og lagring av navlestrengblod-preparasjon med de følgende oppgaver:

1.) ansvaret for ervervelsen av navlestrengblod.

2.) Overrekkelsen av et sett til ervervelse av navlestrengblod.

3.) overdragelse av den i samarbeide med Vita 34 valgte fødselsinnretning eller lege, eller den selvstendig arbeidende jordmor (i det følgende: Personen som erverver navlestrengblodet) i Tyskland med ervervelsen av navlestrengblodet. Tildelingen inneholder også instruksjonene i å avstå fra samlingen av navlestrengblod etter eget skjønn, hvis det er nødvendig fra et medisinsk ståsted for å beskytte helsen til mor og barn.

4.) transport av navlestrengblodet fra fødselsklinikken til forretningslokalene til VITA 34.

5.) Engangsundersøkelsen av navlestrengblodet til prepareringsevnen.#

6. a) Prepareringen kryonisk konservering og lagring av navlestrengblod forberedelse.

6. b) fra utstedelse av et lagringscertifikat.

6. c) kvalitetskontroll av navlestrengblod-forberedelse i overensstemmelse med de lovlige kravene i Tyskland.

7.) Den profesjonelle behandling og forberedelser for transport for overlevering til legen / andre brukere, etter ytterligere kontroll av navlestrengblod-preparatet; landsomfattende gratis transport til anvendelsesenteret.

8.) anskaffelsen av tjenestene som er inkludert i den valgte kontraktsvarianten (stand 01.07.2016).

Avsnitt 1 til 6 og artikkel 8 skal gjelde ved lagring av navlestrengvev.

 

(2) viser en undersøkelse i henhold til artikkel 2, avsnitt 1 nr 5, at preparasjonen av navlestrengblodet ikke er mulig eller kan representeres, vil Vita 34 informere de juridiske representantene om dette, og tilintetgjøre navlestrengblodet. For ekstra lagring av navlestrengvev, følger forberedelse og lagring av navlestrengvev, også hvis navlestrengblodet må tilintetgjøres av grunner nevnt i punkt 1, hvis ingenting sier imot dette, spesielt hvis vevet ble ervervet i tilstrekkelig mengde og kvalitet.

(3) VITA 34 kan bruke pålitelige støtter/hjelpere til å oppfylle sine plikter.

(4) i tilfelle av insolvens av VITA 34 er en spesiell forsikring til beskyttelse av den videre lagringen av navlestrengblodet og/eller navlestrengvevet i 50 år fra tidspunktet det ble lagret.

 

§ 3 forpliktelser til moren, juridiske representant / samtykke

(1) mor eller de juridiske representanter

1. følgende av VITA 34 innsendte formularer skal utfylles helt sannferdig, og returneres til VITA 34::

1) medisinsk historie spørreskjema frem til fødselen.

2) kopi av dokumentasjon for vordende mødre frem til fødselen.

3) Etterfølgende medisinsk historie spørreskjema til senest 14 dager etter fødselen.

4) utdanning og samtykke i henhold til valgt kontrakt.

5) samtykke til å utføre en vevtypisering i følge gen-diagnostikken ved valg av kontraktsalternativet VitaPlusSpende.

2. bare én fødsels-institusjon som samarbeider med Vita 34, å gjøre legen/jordmoren oppmerksom på ervervelsen av navlestrengblod og eventuelt navlestreng-vev, samt overlevere settet til taking av navlestrengvev som er stilt til rådighet av Vita34 og frigivelseserklæringen i henhold til § 7 paragraf 2 setning 2 i opprinnelig tilstand umiddelbart før fødselen til den personen som skal utføre ervervelsen av navlestrengblod- og/eller navlestrengvev.

3. VITA 34 skriftlig uten forsinkelse informere navnet på barnet / barna etter fødselen.

4. VITA 34 skal umiddelbart informeres om smittsomme infeksjonssykdommer som eventuelt oppstår innenfor en periode på tolv måneder etter fødselen, som kan smittes via blod (for eksempel hepatitt B, hepatitt C og HIV).

(2) juridiske representanter er enige om at navlestrengblod er tatt etter kutting av navlestrengen til barnet / barna. Dette samtykker til ervervelse av navlestrengvev ved valg av kontraktvarianten VitaPlusNabelschnur.

(3) moren er enig i, at de nødvendige infeksjon-serologiske testene som er nødvendige for henne (inkludert HIV) blir tatt på tidspunktet for fødselen (± 48t) i form av blodprøver.

(4) juridiske representanter er enige i, at under svangerskapet / fødselen resultater/data samlet av legen/jordmor/sykehus videreformidles til VITA 34. Det samme gjelder for funnene etter en transplantasjon av navlestrengblod eller fra navlestreng-vevceller. De juridiske representantene fritar klinikkpersonalet dermed fra sin taushetsplikt. Rettslige representanter erklærer seg samtykkende med at funn som blir hevet av Vita 34 (unntatt resultatet av forebyggende screening), samt kopier av medisinske dokumenter fra Vita 34 formidles til den behandlende gynekologen og/eller legen i klinikken, og at VITA 34 oppfyller lovbestemte rapporterings-krav for visse medisinske parametere.

(5) Ved valg av alternativet forebyggende screening, samtykker de juridiske representantene i at det gjennomføres en molekylær diagnose av barnets navlestrengblod (forebyggende screening) med de nevnte parametrene. Dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst med virkning for fremtiden. De juridiske representantene har rett til ikke å akseptere resultatet av etterforskningen eller deler av denne, men kan tilintetgjøre dette. Med oppbevaring av undersøkelsesmaterialet for en undersøkelse av resultatene, samtykker de juridiske representantene, etter 10 år ødelegges denne prøven. De juridiske representantene er også enige i at resultatet av analysen i laboratoriet gis konfidensielt videre til VITA 34.

 

§ 4 godtgjørelse

(1) VITA 34 mottar for lagring av navlestrengsblod og om nødvendig. barnets navlestrengvev, en kontraktsavgift og en årlig avgift i samsvar med det valgte alternativet i kontrakten i henhold til prisliste. VITA 34 garanterer mengden av årsavgiften for de første 20 år etter lagring av navlestrengblod eller navlestreng vev. VITA 34 forbeholder seg retten til å tilpasse årsavgiften fra det 21. året tilsvarende siden begynnelse av lagring akkumulert fastslåtte prisstigning evt. forhøyede relevante skatter og/eller avgifter, og denne tilpassingen kan foretas på nytt etter fem år. Dersom forutbetaling finner sted for de første 25 år eller for de første 50 år, forbeholder Vita 34 seg retten til å tilpasse årsgebyret fra det 26. året eller fra det 51. året tilsvarende siden begynnelse av lagring til den akkumulert fastslåtte prisstigning evt. forhøyede relevante skatter og/eller avgifter, og denne tilpassingen kan foretas på nytt etter fem år.

(2) i tilfelle denne kontrakten annulleres, skal det betales et beløp på 195 Euro per barn som utbetaling til kontraktgebyret. Etter lagring av navlestrengblod, og eventuelt navlestrengvevet, følger avleggelsen av regnskapet over det gjeldende restbeløpet av avgiften. Årsavgiften belastes årlig på forhånd av VITA 34 fra den angitte kontoen. Er en avdragsbetaling blitt avtalt, skal hele betalingen betales, dersom to etterfølgende avdrag ikke ble betalt i tide.

(3) Ved  flerfødsler beregnes for barn 1 det fullstendige kontraktgebyret i henhold til avsnitt 1, og for barn 2 kun 50 % av kontraktgebyret, fra og med barn 3 bortfaller kontraktgebyret. Ved barn 1 og barn 2 stilles per barn 195 euro som utbetaling i regning. Årsavgiften betales for hvert lagret preparat. Dersom kun en navlestreng-preparasjon kan lagres, heves et gebyr for barn 1 i tillegg til det årlige gebyret for lagring av navlestrengblodet eller fra det 25. leveråret (VitaPlus25 eller VitaPlusNabelschnur25) eller fra det 50. leveåret (VitaPlus50 eller VitaPlusNabelSchnur50) til barnet.

(4) Hvis avgiften og eventuelt alt etter den valgte kontraktvarianten ikke betales innen tidsfristen i løpet av tre måneder til tross for krav om betaling, har Vita 34 rett til å annullere kontrakten, og kan ødelegge navlestrengblod- eller navlestrengvev-preparatet etter å ha informert om dette på forhånd med en frist på åtte uker.

(5) Gitte rabatter og ytterligere fordeler som er gitt av Vita 34 (for eksempel spesielle vilkår ved flere fødsler) kan ikke kombineres med hverandre, gjelder ikke for forskuddsbetalingen, har ikke tilbakevirkende kraft, og er utelukket av en prisgaranti.

(6) hvis en betaling kreves, finnes muligheten for finansiering gjennom en samarbeidende bank. Avgjørelsen om finansiering er utelukkende på skjønn av denne banken

 

Artikkel 5 begrepet / oppsigelse / oppsigelse

(1) kontrakten er ubefristet, og er spesielt ikke befristet til lagringsperioder som tilsvarer betalte forhåndsbetalinger (VitaPlus25 eller VitaPlusNabelschnur25 eller VitaPlus50 eller VitaPlusNabelschnur50).

(2) kontrakten kan bli avsluttet skriftlig av den juridiske representanten uten å angi grunner til den nestfølgende bursdagen til barnets.

(3) en vanlig oppsigelse av VITA 34 er utelukket. Rett til ekstraordinær oppsigelse viktig grunn for VITA 34 (for eksempel manglende betaling av erstatning i henhold til § 4) forblir upåvirket.

(4) i tilfelle av den oppsigelse av den juridiske representanten slukker verken kravet av VITA 34 på betaling av i sin helhet kontrakt avgift og den årlige avgifter som allerede er påløpt frem til slutten av kontrakten, men er berettiget til tilbakebetaling eller refundering av depositumet.

(5) kontrakten avsluttes automatisk uten behov for annullering, hvis

1. viktige medisinske grunner i henhold til de foreskrevne retningslinjene taler mot en konservering før det tas navlestrengblod eller navlestrengvev . VITA 34 informerer foreldrene om dette skriftlig.

2. personen som utfører navlestrengblod- eller navlestrengvev utvinning avslår jobben om ervervelse av navlestrengblod- og/eller vev, eller på grunn av egne meninger avstår fra ervervelse av navlestrengblod- og/eller vev (§ 2 punkt 1 nr. 3) eller det av andre årsaker ikke følger en ervervelse av navlestrengblodet- eller navlestrengvevet.

3. undersøkelse av navlestrengblod- og vev i henhold til § 2 punkt 1 nr. 5 viser at preparasjon og lagring ikke er mulig eller forsvarlig i medhold av artikkel 2, punkt 2.

4. Sluttårsaker gjelder ikke etter 1 eller 3 i tilfelle av VitaPlusNabelschnur kontrakten alternativer er tilgjengelige hvis forberedelse og lagring av bare et produkt (navlestreng eller navlestreng vev) etter kvalitetskrav er mulig. Når bør fortsette lagringen av navlestrengsblod eller fra navlestreng vev, så kontrakt gebyret for lagring i dette tilfellet avhenger av den kontrakt avgiften for lagring av navlestrengsblod, minus depositum tilsvarende 195 euro Hvis nødvendig. pluss årsavgift avhengig av den valgte kontrakten Variant.

(6) i tilfelle av en oppsigelse av kontrakten etter avsnitt 5 får nr. 1-3 bare innskudd VITA 34 €195. Dette gjelder ikke nr 4 (VitaPlusNabelschnur) etter avsnitt 5, for dette formålet kan du bruke arrangementene der.

(7) i tilfelle av en oppsigelse av kontrakten er kontrakt varianten VitaPlusNabelschnur en egen oppsigelse av lagring av navlestrengsblod og navlestreng vev mulig. Årsavgiften for hver gjenværende lagringsplass tilsvarer årsavgiften for lagring av navlestrengblod. En erstatning av kontraktavgiften vil ikke forekomme.

(8) når en oppsigelse av en kontrakt med valg av forebyggende treningsrenn i henhold til punkt 5, nr. 3 skal i tillegg et beløp på 390 Euro inklusive merverdiavgift per barn betales for de formidlede funnene av den forebyggende screenings i tillegg til betaling til Vita 34. Dette gjelder også for flere fødsler.

(9) avsluttes avtalen omtalt i avsnitt 2, 3, 4, 5 og 7 rettslig representant godtar at VITA 34 ødelagt den lagrede navlestrengblod eller navlestrengvev, såfremt barnet ikke innenfor en frist på åtte uker etter slutten av kontrakten i henhold til paragraf 48 disponerer over navlestrengblodet eller navlestrengvevet.

(10) i tillegg denne avtalen og dermed plikt til å betale årlige gebyrer ender når av VITA 34 det lagrede preparatet av navlestrengblod på oppfordring av den behandlende lege leveres til dem. Kontrakten versjonen av VitaPlusNabelschnur er i tilfelle bare navlestreng blod forberedelsene er gjort, årsavgiften for navlestreng vev prøven ytterligere lagres på VITA 34 etter avsnitt 7.

 

§ 6 overdragelse av krav

Rettslig representant kan godtar at VITA 34 forhold til eksisterende gjeld helt eller delvis tilordne alle dem og avsløre de nødvendige data og leverer dokumentene. Denne informasjonen og dokumentasjonen blir behandlet strengt fortrolig og misbrukes ikke.

 

§ 7 ansvar VITA 34 / avkall på krav overfor klinikken

 

(1) VITA 34 er ansvarlig for emnet i kontrakten nevnt i Seksjon 1, setning 1 til lovbestemmelser.

(2) for gjeldende eller kan i fremtiden VITA 34 overtar resulterende bruker navlestreng eller navlestreng vev forberedelse, som er ikke gjenstand for denne avtalen i samsvar med § 1, punkt 2, ingen ansvar.

(3) juridiske representanter frasier krav mot fødselspermisjon anlegget eller personen som utfører navlestrengen eller navlestreng vev fjerning og fjerning av mors blod, med mindre krav er basert på vedlegg i eget navn og på vegne av barnet. Til denne hensikten overgir de denne til fritakserklæring undertegnet i original tilstand. Krav for barnet mot VITA 34 på grunn av skyldig virkemåten til personen som utfører den navlestreng eller navlestreng vev fjerning berøres ikke av denne deklarasjonen.

(4) I tilfelle av en tilfeldig eller utilsiktet ødeleggelse eller annen ubrukeliggjøring av navlestrengblodet eller navlestrengvevet eller stamcellepreparatet av navlestrengblod eller navlestrengvev, er ansvaret til Vita 34 AG begrenset til erstatning av de ytterligere kostnadene for en mulig egen donasjon (f.eks. cellereparasjon, benmarg) eller begrenset for en utenlandsk donasjon av stamceller (F.eks celle-separasjon, benmarg). Ytterligere ansvarskrav finnes ikke, særlig er Vita 34 ikke ansvarlig for potensielt tapte behandlingsmuligheter.

 

§ 8 Personvern

(1) VITA 34 er autorisert til å lagre og videreformidle personlig informasjon til sine autoriserte partnere som er nødvendig for ytelsen til kontrakten til barnet, dersom det er nødvendig for oppfyllelsen av kontrakten. VITA 34 behandler opplysningene konfidensielt, og forplikter sine kontraktspartnere likeledes til konfidensialitet.

(2) VITA 34 har rett til å gi de nødvendige dataene for bruk av navlestrengblod for terapeutiske formål til legen / andre brukere etter forespørsel.

(3) Ved valget av donasjonsproduktet «VitaPlusSpende» eller «VitaMeins&Deins» vil VITA 34 kun gir preparasjonsdataene, men ingen personrelevante data, videre til stamcelleregisteret, eller eventuelt til den behandlende legen.

§ 9 Siste bestemmelser

(1) partene vil varsle hverandre umiddelbart skriftlig om en endring i adressen eller navnet. Den juridiske representanten vil også vise en endring i representasjonen av VITA 34 umiddelbart. Dette inkluderer også overleveringen av nye informasjoner om adressen til barnet ved myndig alder.

(2) overføring av denne kontrakten eller forpliktelser eller rettigheter fra denne avtalen til en tredjepart gjennom VITA 34 krever samtykke fra en juridisk representant, såfremt det er tale om et firma som er forbundet med Vita 34 i henhold til § 15 lov om aksjer.

(3) dersom en bestemmelse i denne avtalen skulle være ugyldig eller ikke kunne blitt utført, gjelder fortsatt de øvrige bestemmelsene. Partene forplikter seg til å erstatte den ineffektive eller uanvendelige bestemmelsen, som kommer så nær den opprinnelig tiltenkte av en gyldig og rettskraftig bestemmelse. Det samme gjelder dersom det oppstår et hull i kontrakten.

(4) tysk lov skal gjelde.

 

Informasjon om opphevelse

Angrefrist

Du har rett til å annullere denne avtalen innen 14 dager uten begrunnelse.

Annulleringsperioden er fjorten dager fra datoen for avslutningen av kontrakten.

For å gjøre din avbestilling må du informere oss (VITA 34 AG, Perlickstraße 5, 04103 Leipzig, Tyskland;) Tlf.: + 49 (0) 341-487 92 0, faks: + 49 (0) 341-487 92 20, e-post: kundenservice@vita34.de) med en entydig erklæring (for eksempel et brev sendt fra e-post, faks eller e-post) om din beslutning om å oppheve denne avtalen. Til dette kan du bruke vedlagte skjema, som imidlertid ikke er obligatorisk.

For ivaretakelse av annulleringsperioden er det tilstrekkelig at du sender varsel om din bruk av angreretten før utløp av fristen for angrerett.

Konsekvensene av tilbakekallelse

Hvis du avbryter denne kontrakten, skal vi betale tilbake alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt de ekstra kostnadene som følger av dette at du har valgt en annen type levering som tilbys av oss, best standardlevering), uten forsinkelse og senest innen fjorten dager fra dagen hvor kommunikasjonen er mottatt om opphevelse av denne avtalen med oss. Vi bruker den samme form for betaling du brukte i den opprinnelige transaksjonen på denne tilbakebetalingen, med mindre annet uttrykkelig er avtalt med deg; i alle fall belastes du ikke med noen avgifter på grunn av denne tilbakebetalingen.

Du må returnere varene (settet til ervervelse av navlestrengblod) uten forsinkelse, og senest fjorten dager fra datoen som du informerer oss om annulleringen av denne avtalen til VITA 34 AG, Perlickstraße 5, 04103 Leipzig, Tyskland. Fristen er overholdt hvis du returnerer varene før utløpet av tidsfristen på fjorten dager.

Du bærer kjøpsprisen til de returnerte varene.

Du er kun ansvarlig for et mulig tap av verdien på varene,  hvis dette verditapet – som testes på tekstur, egenskaper og funksjonsevne – kan føres tilbake til deg, som følge av en unødvendig eller ukorrekt behandling av varene.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal begynne under angrefristperioden, må du betale et passende beløp som tilsvarer den andelen av de allerede gitte tjenestene som opp til det tidspunktet, hvor du informerer oss om at du gjør bruk av angreretten i henhold til denne avtalen, i forhold til totalomfanget av de planlagte ytelsene i kontrakten.

Slutten informasjon om tilbakekallelse.